ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MOJO

Σχεδιασμένο να αναπτύσσει την αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, το MOJO διαθέτει ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης κινήτρων, τα αποτελέσματα του οποίου χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και μέντορινγ.

Τα άτομα που αναζητούν εργασία καθορίζουν στόχους και σχέδια δράσης και προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Προσωπικοί σύμβουλοι ανατίθενται να βοηθήσουν στην υλοποίηση. Το αποτέλεσμα είναι πιο συνειδητοποιημένα και κινητοποιημένα άτομα, έτοιμα για εργασία.

Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά της διαδικασίας και μεθοδολογίας MOJO σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η πιλοτική εφαρμογή και η ενσωμάτωση σε νέα περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων όταν και όπου αυτό απαιτείται. Το MOJO εμπλέκει ειδικούς στην υποστήριξη της απασχόλησης, συμβούλους, μέντορες και εργοδότες σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία που απευθύνεται στους μακροχρόνια ανέργους.

Οι εταίροι του έργου διαθέτουν εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων, ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων (άτομα με αναπηρία, γυναίκες, κλπ).

Στόχοι του έργου MOJO είναι:

 • Μεταφορά της καινοτόμου πρακτικής υποστήριξης της απασχόλησης από το Η.Β. σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
 • Συμμετοχή 20 μακροχρόνια ανέργων στη διαδικασία MOJO σε κάθε μία από τις 6 ευρωπαϊκές περιφέρειες
 • Σκιαγράφηση των ενδιαφερόντων και κινήτρων των μακροχρόνια ανέργων για αξιοποίηση σε μελλοντικές πρακτικές
 • Αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής υποστήριξης της απασχόλησης και δημιουργία μιας ευρύτερης κοινότητας ειδικών σε υπηρεσίες απασχόλησης
 • Προσδιορισμός του τρόπου που η συγκεκριμένη υπηρεσία συνδέεται με κεντρικές υπηρεσίες υποστήριξης, παρέχοντας προστιθέμενη αξία και οικονομικό αντίκτυπο στις περιφέρειες
 • Ανάπτυξη επαφής και διάλογος με εργοδότες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία παρέχει απασχολήσιμα, έτοιμα προς εργασία άτομα, ικανά να αποκτήσουν πρόσβαση στις ευκαιρίες που υπάρχουν
 • Ανατροφοδότηση των μακροχρόνια ανέργων για την αξία μιας εντατικής εξατομικευμένης υπηρεσίας
 • Η σύμπραξη αποτελείται από 6 εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή:

 • Focus Enterprises (Συντονιστής), Ηνωμένο Βασίλειο
 • VSI Edukaciniai Projektai, Λιθουανία
 • Asset Τεχνολογική, Ελλάδα
 • Outra Margem, Cooperativa de Solidariedade Social, Πορτογαλία
 • Universitat Paderborn, Γερμανία
 • ARACNE – associazione di promozione sociale, Ιταλία